• O nama
  • O nama
  • Zelene površine

> Početna > O nama > Javna nabava

Javna nabava

PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište naručitelja: Parkovi d.d., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin
OIB: 72672225843
MBS: 070005121, trgovački sud u Varaždinu
IBAN  Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb IBAN   HR0523400091110219944 Zagrebačka banka d.d., Zagreb  IBAN HR2423600001101741846          
Telefon: 042 332 777
Fax: 042 332 787
E-mail: info@parkovi.com
URL: www.parkovi.com
 
Odgovorna osoba:
Uprava-direktor, mr.sc. Alen Runac
 
Podaci o zaduženoj službi:
Hallerova aleja 8, Varaždin
Broj telefona. 042 332 777
Broj telefaksa: 042 332 787
Internetska adresa: www.parkovi.com
 
Kontakt osoba:
Jelena Sekelj, univ.spec.oec.
Voditelj komercijalnih i općih poslova
E-mail: mareting@parkovi.com 
Potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave:
Klasa: 406-01/14-05/661
Urbroj: 526-06-01-02-02/3-14-2
 
 
Melita Vuković
Referent nabave i prodaje
E-mail: racunovodstvo2@parkovi.com 
Potvrda o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave:
Klasa: 406-01/14-05/6612
Urbroj: 526-06-01-02-02/3-14-2


SUKOB INTERESA:
Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene. 
U tom smislu, Parkovi d.d. su u sukobu interesa sa slijedećima: OPG Bašić Marin, Uljara Žnidar, Odvjetničko društvo Sevšek & partneri d.o.o., Eko Sevšek d.o.o., VTV d.o.o., ODVJETNIČKO DRUŠTVO USKOKOVIĆ & PARTNERI d.o.o.

PLAN NABAVE:
Temeljem članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Parkovi d.d. donose plan nabave za poslovnu godinu te ga ažuriraju prema potrebi. Plan nabave i sve njegove kasnije promjene Parkovi d.d. objavljuju na internetskim stranicama Parkova.

TEHNIČKE KONZULTACIJE:
Parkovi d.d., temeljem članka 198. stavaka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), a s ciljem  analize tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, pozivaju sve zainteresirane gospodarske subjekte na tehničke konzultacije radi razmjene informacija, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni u planiranju i provedbi postupaka nabave te izradi dokumentacije o nabavi, poštujući  načela zabrane diskriminacije i transparentnosti.

PRETHODNO SAVJETOVANJE S ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA:
Parkovi d.d., temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavljaju na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i pozivaju sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

REGISTAR UGOVORA I OKVIRNIH SPORAZUMA U JAVNOJ NABAVI:
Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) Parkovi d.d.  ažurno vode registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma. Registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuju se na internetskim stranicama Parkova.

JAVNA I JEDNOSTAVNA NABAVA:
Postupci javne nabave radova, robe i usluga sukladno Zakonu o javnoj nabavi, podaci o izjavljenim žalbama i poništenim postupcima javne nabave objavljuju se na internetskim stranicama Parkova.

AKTI:
Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova na temelju kojih se provode postupci nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabava radova do 500.000,00 kuna objavljuje se na internetskim stranicama Parkova.

Kalendar sprovoda
Zelene površine
Trazilica pokojnika
Varaždinsko groblje
Pritužbe, prigovori, reklamacije upiti
Facebook