Natječaj za prodaju napuštenih grobnica na varaždinskom groblju

10. veljače 2020.

Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Varaždina o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Parkovi d.d. Varaždin za prodaju napuštenih grobnica, Klasa: 363-05/19-01/30, Urbroj: 2186/01-07/3-19-2, od dana 09.12.2019. godine, Parkovi d.d. Varaždin, Hallerova aleja 8, objavljuju Natječaj za prodaju napuštenih grobnica na varaždinskom groblju.