Objave javne nabave

Sukladno članku 56. Zakona o javnoj nabavi te članku 5. Uredbe o objavama javne nabave, sve objave javne nabave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Objave na ovoj stranici služe u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Postupci javne nabave

Postupci jednostavne nabave

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: Parkovi d.d., temeljem članka 198 ZJN 2016 trenutno nemaju otvorenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.