PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOJIMA RASPOLAŽU PARKOVI D.D.


Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013., 85/2015.). Na temelju njega sve informacije koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama. 

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem neposrednog usmenog ili pisanog zahtjeva službeniku za informiranje. Zahtjevom se mora točno označiti informacija za koju se želi izvršiti upit.
Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Ako je zahtjev podnesen usmeno o tome će se sastaviti zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o zahtjevu će se sastaviti službena zabilješka.

Zahtjev na pristup informaciji može se uputiti službeniku za informiranje:
na adresu Parkovi d.d., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin
na adresu elektroničke pošte - info@parkovi.com 
ili radnim danom od 7:00 do 15:00 sati na adresi Parkovi d.d., Hallerova aleja 8, 42000 Varaždin ili na telefon/telefaks +385 42 332 787.

Gordana Kranjčić, zaposlena na radnom mjestu voditelj financija i računovodstva, imenovana je za službenika za informiranje u trgovačkom društvu Parkovi d.d., kao tijelu javne vlasti.

Ovdje možete preuzeti obrasce: 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacije


Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, sukladno članku 17. ovog Zakona, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade iz stavka 2. gore navedenog članka, propisat će  Povjerenik.
Prihodi od naknada ostvarenih na temelju stavka 2. gore navedenog članka, prihodi su tijela javne vlasti.

Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama nalaze se na slijedećim linkovima:  

Izvješće za 2014.godinu

Izvješće za 2015.godinu

Izvješće za 2016.godinu

Izvješće za 2017.godinu

Izvješće za 2018.godinu

Izvješće za 2019.godinu

Izvješće za 2020.godinu
    
Više informacija nalazi se na: http://www.pristupinfo.hr/